Βιβλιοθήκη

Η Blueprint δημιούργησε μια δωρεάν βιβλιοθήκη με πρωτότυπες ερευνητικές αναφορές και αναλύσεις σχετικά με τους νόμους και τις πολιτικές για τους καταγγέλλοντες. Αυτό περιλαμβάνει την πρωτότυπη έρευνά μας για ζητήματα ελευθερίας του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταγγέλλων, τις υποβολές πολιτικών μας σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και μια συλλογή νομοθεσίας για την προστασία των καταγγέλλων σε περισσότερες από 25 χώρες.

Reports Icon

Αναφορές

Η Ελευθερία του Λόγου δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες δωρεάν βιβλιοθήκες με πρωτότυπες ερευνητικές εκθέσεις σχετικά με τους νόμους και τις πολιτικές καταγγελιών διαφορετικών χωρών. Αυτή είναι η πρωτότυπη έρευνά μας για ζητήματα Ισὁτητας και ελευθερίας του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταγγελιών.

Laws Icon

Νομικά

 Αυτή η βιβλιοθήκη νομοθεσίας παρέχει πολλούς από τους νόμους που επηρεάζουν εάν και πώς οι καταγγέλλοντες μπορούν να αναζητήσουν νομική προστασία σε διαφορετικές χώρες.

Awards Icon

Bραβεία και Tιμές

Τα βραβεία Blueprint Whistleblowing είναι ένα σύνολο βραβείων που απονέμονται σε Καταγγέλλων Δημοσίου Συμφέροντος ως αναγνώριση της γενναιότητας, της ακεραιότητας, της δέσμευσης για το δημόσιο συμφέρον και του θετικού και διαρκούς αντίκτυπου.

Projects icon

Εργα

Εδώ μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα έργα της Ελευθερἱας του Λὁγου καθώς και τα δωρεάν εργαλεία που εἱναι διαθἑσιμα τὁσο για το ευρύ κοινό όσο και για χρήση σε ακαδημαϊκή, νομική και άλλη έρευνα.

Optimized by Optimole
error: Content is protected !!